Sindikat trgovine Crne Gore


Idi na sadržaj

O NAMA

SINDIKAT TRGOVINE CRNE GORE

Sindikat Trgovine Crne Gore je najbrojniji sindikat trgovačke djelatnosti u Crnoj Gori.Konstituent smo Saveza Sindikata Crne Gore.Prosječan broj zaposlenih u sektoru trgovine se u zadnjih nekoliko godina stalno povećava tako da krajem 2009 godine taj broj je iznosio oko 40000.U Crnoj Gori u sektoru trgovine imamo veliki broj mikro i malih preduzeća što nam predstavlja veliki problem to što u ovim preduzećima nemože se obezbijediti dovoljan broj zaposlenih da bi se osnovao sindikat.Sindikat trgovine će u narednom periodu raditi na tome da se u ovakvim preduzećima zaposleni individualno učlanjuju u Sindikat trgovine.Sindikat trgovine je sebi za cilj postavio da pored već sindikalno organizovanih u narednom periodu sindikalno organizujemo zaposlene u velikim mega marketima kojih se otvoraju u Crnoj Gori.Mislimo da možemo po broju članova postati najbrojniji a time i najači granski sindikat u privredi Crne Gore.Normalno za sve to nam treba i vaša pomoć,samo sa Sindikatima organizovanih kod vaših poslodavaca možemo obezbijediti bolje uslove i poštovanje prava zaposlenih u trgovini.Poslodavci se sve više udružuju u razna udruženja, preko kojih mogu uticati na smanjivanje radničkih prava, a sve to radi sticanja većeg profita.O radničkim pravima odlučuju poslodavci, koje zanima samo profit.Kako oni štite svoje interese tako i mi trba da se izborimo za poštovanje naših radnička prava.Sindikat trgovine Crne Gore je spreman i sposoban ponuditi zaštitu i pomoć svakom svojem članu kojima nudimo sledeće usluge:

PRIPREMA,SPROVOĐENJE I ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA


Kolektivni ugovor, kao osnovni instrument za definisanje radničkih prava, plata i ostalih materijalnih prava, plaćanje svih troškova u vezi sa radom i uslova za rad Sindikata koristi se za sve radnike u trgovini. Kako bi svi naši članovi bili detaljno upoznati sa pravima, koja im pripadaju,štampat ćemo za svakog sindikalnog povjerenika brošure sa Kolektivnim ugovorom za trgovinu, organizovati seminare na kojima ih edukujemo da objasne sva prava iz Kolektivnog ugovora radnicima - našim članovima.Organizovat ćemo seminare na kojima ćemo obučiti sindikalne predstavnike kako da pregovaraju sa svojim poslodavcima pri sklapanju kolektivnih ugovora. Sindikat trgovine Crne Gore predlaže svakom našem članu, da kada je pred potpisom ugovora o radu, ili nekog drugog radnog sporazuma,kao i prilikom isplate plate i svih pripadajućih dodataka na platu, informišu da li su visine nuđenih prava od strane poslodavca, ili visine već dobijenih prava, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost trgovine ili Kolektivnim ugovorom kod njihovog poslodavca.To mogu učiniti tako da se obrate nama gdje će dobiti savjet stručnjaka, ili svom sindikalnom povjereniku koji će ih uputiti konkretnim savjetom.Na taj način našim članovima pomažemo savjetom, pripremom tužbe, ili organizovanjem razgovora sa nijhovim poslodavcem u rješavanju propusta.

BESPLATNA STRUČNA I PRAVNA POMOĆ

Član Sindikata koristi prava koja se obezbjeđuju kolektivnim ugovorima i pravnu zaštitu Sindikata u slučaju da se ne poštuju kolektivni ugovori.Član Sindikata ima besplatnu pravnu pomoć u zaštiti i ostvarivanju svojih prava, vezanih za rad i radne odnose.Pravo na besplatnu pravnu pomoć ima svaki član Sindikata trgovine,koji redovno plaća sindikalnu članarinu.Pravna pomoć organizovana je u svim opštinskim povjeriništvima Saveza Sindikata Crne Gore,koja pokrivaju cijelu teritoriju Crne Gore.


EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA

Za članove Sindikata, a prvenstveno za vaše sindikalne povjerenike, obezbijedili smo mogućnost za edukaciju i osposobljavanje u sljedećim područjima : kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora, radno pravo i drugi srodni zakoni (upoznavanje sa njihovim odredbama, upotrebom i kršenjem prava radnika) zaštita na radu.Edukacija se obavlja putem programa Centra za informisanje i edukaciju SSCG ili u samostalnoj organizaciji,gdje su predavači stručnjaci SSCG i ostali predavači koje po potrebi angažujemo.
U naselju Muo,udaljenom 2,5 km od Kotora 2000.godine otvoren je Međunarodni edukativni centar Saveza Sindikata Crne Gore koji nam je uvijek na raspolaganju za razne seminare i edukaciju naših članova.


POMOĆI ČLANOVIMA IZ FONDA SOLIDARNOSTI

Ove pomoći se članovima Sindikata trgovine isplaćuju na principu usvojenoga Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza Sindikata Crne Gore.Statutom SSCG definisana je i visina sindikalne članarine u iznosu 1% od neto zarade zaposlenog.Sindikalna članarina se raspređuje na sledeći način : 40% Sindikalnoj organizaciji,30% Savezu Sindikata Crne Gore,20% Sindikatu trgovine i 10% Fondu solidarnosti.Članarina se koristi za redovne aktivnosti Sindikata,dio članarine uplaćene u Fond solidarnosti,socijalno ugroženim članovim se omogućava dodjela simboličnih sredstava po unaprijed utvrđenom kriterijumu.Sindikati se moraju izboriti da u Kolektivnim ugovorima kod poslodavca utvrde sredstva za solidarnu pomoć za zaposlene, koju na predlog Sindikata plaća poslodavac.

RADNO VRIJEME U TRGOVINI

Jedna od najvažnijih aktivnosti, na kojoj će Sindikat trgovine raditi u narednom periodu, je regulisanje radnog vremena u trgovini.Zahtijevat ćemo hitne zakonske promjene,koje bi radnicima omogućile i osiguralie redovni dnevni, nedeljni i godišnji odmor.Slobodne dane za vrijeme državnih i vjerskih praznika.Radno vrijeme u trgovini treba regulisati jedinstveno za cijelu Crnu Goru,a moguće izuzetke dozvoliti samo u turističkim područjima,to znači da odluke o radnom vremenu ne trebaju da donose opštine, niti poslodavci,nego Vlada ili Parlament.Radom u nedjelju, radom u dane praznika ugrožavaju se ljudska prava zaposlenih u trgovini i tome treba stati na kraj.Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni