Sindikat trgovine Crne Gore


Idi na sadržaj

Page 2

AKTUELNOSTI

Agencija i Fond počeli sa radom

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova počela je sa radom.Agencija je osnovana radi obavljanja stručnih poslova vezanih za mirno rješavanje radnih sporova (kolektivnih i individualnih), koji nastaju u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada,čime će se zaposlenima omogućiti da na brz i efikasan način i bez pokrenutog sudskog postupka okončaju radni spor.Osnivanje Agencije je rezultat pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori po pitanju zaštite prava iz rada i po osnovu rada.Zaposleni i poslodavci mogu se informisati o postupku mirnog rješavanja radnih sporova u kancelariji Agencije koja se nalazi u Podgorici, ul. Hercegovačka 75,ili pozivom na brojeve telefona 020/230-341 i 020/230-374.Direktor Agencije je Zdenka Burzan.
Sa radom je počela i kancelarija Fonda rada, koji je osnovan za ostvarivanje prava na isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih, kojima je radni odnos prestao usljed pokretanja stečaja kod poslodavca.

Kancelarija Fonda rada nalazi se u Podgorici, ul. Jovana Tomaševića bb(stara zgrada Vlade) i od sjutra će zainteresovane stranke moći da se obrate u vezi sa njihovim zahtjevima,u skladu sa Zakonom o fondu rada.Vršilac dužnosti direktora Fonda rada je Dušan Perović...24.02.2010.

Konačno pravda za žrtve tranzicije

Podgorica 15.02.2010 – Radnici koji su proteklih godina ostali bez posla krivicom poslodavca, a nijesu dobili otpremnine, za neisplaćena potraživanja mogu da se obrate novoosnovanom Fondu rada. Vršilac dužnosti direktora tog Fonda Dušan Perović kazao je “Vijestima” da “žrtve tranzicije”, odnosno zaposleni za čijim je radom prestala potreba do dana stupanja na snagu Zakona o radu (septembar 2008. godine) zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturiranih promjena, mogu pokrenuti postupak za ostvarivanje svojih neisplaćenih potraživanja kod Fonda, u roku od godinu od dana stupanja na snagu Zakona o Fondu rada. Vlada je krajem prethodne godine donijela odluku o osnivanju Fonda rada čija će prevashodna uloga biti ostvarivanje prava na isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih kojima je radni odnos prestao usljed stečaja. Na sjednici Vlade, koja je održana u četvrtak, kako je Perović rekao, imenovani su članovi Upravnog odbora.- Upravni odbor će se konstituisati u najkraćem roku, kako bi mogli pristupiti izradi podzakonskih akata i pružati druge poslove iz svoje nadležnosti – kazao je Perović, dodajući da se dva člana Upravnog odbora biraju na predlog reprezentativnih sindikata, dva člana na predlog Unije poslodavaca, četiri člana na predlog ministra rada i jedan na predlog direktora Fonda. Na njihovo imenovanje saglasnost daje Vlada. Predsjednik Upravnog odbora Fonda bira se iz reda svojih članova, kako je utvrđeno odlukom Vlade o osnivanju Fonda rada. U Vladi, kako je ranije najavljeno, očekuju da će se Fondu za pomoć godišnje obraćati oko 1.200 radnika, međutim, prilikom tih kalkulacija nijesu računati radnici kojima nijesu isplaćene otpremnine, već samo budući stečajci, tako da bi taj broj mogao biti za nekoliko hiljada veći.Perović je rekao da je Vlada donijela odluku o osnivanju 21. decembra 2009. godine, kojom su precizirani rokovi za preduzimanje odgovarajućih radnji kako bi Fond mogao početi da radi. - Određeno je da će se direktor Fonda i Upravni odbor imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja odluke na snagu, a zahtjevi će se moći dostavljati nakon konstituisanja – kazao je Perović ne precizirajući od kada će se smatrati da je Fond konstituisan. On smatra da će Fond imati dovoljno novca za sve predviđene potrebe.- Fond je u osnivanju i ne raspolaže sa podacima u vezi sa isplatama, a shodno urađenoj projekciji neophodnih sredstava za ovu i narednu godinu, smatram da na osnovu planiranih sredstava iz budžeta koja ćemo dobiti po osnovu doprinosa i iz drugih izvora, biće dovoljno za ove namjene – rekao je Perović, dodajući da će kriterijume za isplatu zaposlenim utvrditi Upravni odbor, a da na njih saglasnost daje Vlada. U Zakonu o Fondu rada se pretpostavlja da će zbog stečaja bez posla godišnje ostajati oko 1.200 radnika, da će oko 80 odsto njih imati neisplaćene zarade, da će prosječna neto zarada u Crnoj Gori biti oko 450 eura i da će Opštim kolektivnim ugovorom minimalna zarada biti određena na iznos 130 do 150 eura. Zbog svega pretpostavljenog, rashodi Fonda bi bili 1.722.000 eura po osnovu neisplaćenih zarada, 205.000 po osnovu naknade štete za neiskorišćeni odmor, 135.000 eura po osnovu isplate otpremnine zbog odlaska u penziju. Predviđeno je i 100.000 eura da se isplati u skladu sa sudskim odlukama donijetim zbog povreda na radu ili profesionalnog oboljenja. Administrativni i drugi troškovi rada Fonda procijenjeni su na oko 250.000, a 750.000 je potrebno za izmirivanje obaveza za period duži od jedne godine.Procijenjeni rashodi Fonda, na godišnjem nivou, iznose 3.162.000 eura. Prihodi po osnovu doprinosa na teret poslodavca za 2010. godinu procjenjuju se na oko 2.350.000 eura.15.02.2010..VIJESTI
Pod-Meni:


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni