Sindikat trgovine Crne Gore


Idi na sadržaj

Sarajevo 2010

DEKLARACIJE


1.BALKANSKA KONFERENCIJA SINDIKATA TRGOVINE


"IZAZOVI I PERSPEKTIVE ZA SINDIKATE TRGOVINE U JUGOISTOČNOJ EVROPI".

UČESNICI 1. BALKANSKE KONFERENCIJE BILI SU:

1. Sindikat delavcev trgovine Slovenije
2. Sindikat trgovine Hrvatske
3. Samostalni sindikat trgovine Srbije
4. Savez sindikata Crne Gore - Sindikat trgovine Crne Gore
5. Unija slobodnih sindikata Crne Gore-Sindikat radnika trgovine Scrne Gore
6. Sindikat trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske
7. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine

Na 1.Balkanskoj konferenciji sindikata trgovine regije Zapadnog Balkana, organizovanoj od strane sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sindikatom trgovine Norveške, učesnici konferencije su usvojili slijedeću


D E K L A R A C I J U


S uvjerenjem da uspješna borba za uanpredjenje prava članstva predstavlja vrlo slične ako ne i identične iozazove pred sindikate trgovine iz regiona Balkana, kao i da ona zavisi, pored niza drugih faktora i od neposrednije i aktivnije medjusobne saradnje,te duboko svjesni da proces zaštite interesa radnika u globaliziranom sektoru trgovine zahtjeva kontinuiranu razmjenu informacija i iskustava predstavnici gore navedenih sindikata će se, u skladu sa svojim programskim principima, zalagati za:
- Uspostavljanje stalne i efektivne komunikacije sa ciljem blagovremenog planiranja zajedničklih akcija kao i koordiniranje i razmjenu znanja i iskustava u onim kompanijama gde je članstvo višestruko prisutno u više zemalja-regiona.
- Kreiranje jače i permanentnije strukture sindikata trgovine iz regije, kroz organizovanje foruma za izabrane lidere (predstavnike) sindikata jednom godišnje,koja će kao takva artikulirati potrebe i inerese sindikata i njihovog članstva i pomoćio im u ostvarivanju njihovih programa i aktivnosti.
- Uključenje drugih prijataeljskih sindikata iz regiona kao i sindikata Evrope koji svojim iskustvom, znanjem i drugim resursima mogu unaprijediti ovu saradnju.

Sarajevo,13.3.2010.godine.Pod-Meni:


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni