Sindikat trgovine Crne Gore


Idi na sadržaj

STATUT


S T A T U T
SINDIKATA TRGOVINE CRNE GORE


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Sindikat trgovine Crne Gore je dobrovoljna interesna organizacija zaposlenih u ovoj djelatnosti (u daljem tekstu: Sindikat).

Član 2.

Sindikat je nezavisan od državnih organa i institucija, poslodavaca, poslovodnih organa, njihovih udruženja, političkih partija i organizacija.
Sindikat djeluje u okviru ustavnog i pravnog sistema Države Crne Gore, medjunarodnih konvencija i zastupa interese svojih
članova na društvenom, ekonomskom, socijalnom, stručnom, kulturnom i drugim područjima.

Član 3.

Sindikat sačinjavaju svi učlanjeni zaposleni, bez razlike na zvanje i profesiju, koji su zaposleni u organizacijama iz oblasti trgovine u Crnoj Gori. Sindikat je oblik organizovanja i udruživanja članstva i njihovih organizacija u ovoj djelatnosti.

Član 4.

Sindikat se dobrovoljno udružuje sa sindikatima drugih djelatnosti u Savez sindikata Crne Gore, radi efikasnijeg ostvarivanja, zastupanja i zaštite zajedničkih i opštih interesa radnika.
Sindikat
će saradjivati sa odgovarajućim sindikatima medjunarodnog sindikalnog pokreta i doprinositi razvoju i unapredjivanju medjunarodne sindikalne saradnje.

Član 5.

Sindikat svoje djelovanje i rad zasniva na vlastitom programu i programu Saveza sindikata Crne Gore, kao njegov konstitutivni član.
Sindikat djeluje na na
čelima uzajamnosti i solidarnosti.


II CILJEVI I ZADACI, OBLICI I METOD

DJELOVANJA SINDIKATA

Član 6.

Sindikat će svojim radom i djelovanjem nastojati da svojim članovima obezbijedi:
- povoljniji društveno-ekonomski položaj, kako djelatnosti tako i zaposlenim radnicima;
- punu radno-pravnu i materijalnu zaštitu;
- jedinstvene i približno jednake uslove rada i života i ukupnu socijalnu sigurnost;
- realnu cijenu rada;
- uslove za stru
čno usavršavanje i razvijanje stvaralačkih sposobnosti i na osnovu toga napredovanje u radu.


Č
lan 7.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva iz člana 6. ovog Statuta, Sindikat djelatnosti koristi sljedeće oblike i metode sindikalnog djelovanja:
- isti
če svoje zahtjeve rukovodećim i poslovodnim organima, organima upravljanja, poslodavcima, nadležnim državnim organima i institucijama u kojima se odlučuje o pitanjima od interesa za djelatnost i članstvo;
- pokre
će inicijative i učestvuje u postupku za donošenje, izmjene i dopune zakona i drugih propisa kojima se uredjuju pitanja od interesa za djelatnost i članstvo;
- upozorava odgovaraju
će državne organe i institucije, poslodavce i poslovodne organe na opravdanost zahtjeva zaposlenih;
- u
čestvuje u dogovaranju, pregovaranju i usvajanju cijene rada i drugih pitanja iz kolektivnih ugovora na nivou Države sa nadležnim organima i tijelima;
- organizuje organe za rješavanje sporova i arbitražnih sudova;
- dogovara oblike sindikalne borbe (pritiske, proteste, bojkot i štrajk).
- pregovaranje, dogovaranje, usaglašavanje i zaključivanje kolektivnih ugovora.

III ČLANSTVO - PRAVA I OBAVEZE

Član 8.

Članstvo u sindikatu je dobrovoljno.
Član sindikata može biti svaki zaposleni koji prihvata Program i Statut ovog sindikata bez obzira na svoje političko i vjersko opredjeljenje, nacionalnu i socijalnu pripadnost, zanimanje - zvanje i profesiju.
Zaposleni se u
članjuje u Sindikat u sindikalnoj organizaciji, privrednom društvu ili drugom obliku organizovanja rada davanjem pismene izjave da želi da bude član sindikata, koji članskom kartom dokazuje svoje članstvo.
Potpisivanjem pristupne izjave
član prihvata Odluku Saveza sindikata Crne Gore o visini članarine u iznosu od 1% zarade, koja se uplaćuje prilikom isplate zarade.
Poslodavcima i drugim licima koja imaju radno-pravna i pregovara
čka ovlašćenja u odnosu na prava zaposlenih, miruju prava i obaveze po osnovu članstva u Sindikatu za vrijeme obavljanja pomenutih funkcija.


Č
lan 9.

Član Sindikata ima sledeća opšta prava:
- da koristi prava koja se obezbjedjuju kolektivnim ugovorima i pravnu zaštitu Sindikata u slu
čaju da se ne sprovode kolektivni ugovori;
- na besplatnu pravnu pomo
ć u zštiti i ostvarivanju prava, vezanih za rad i radne odnose;
- da u
čestvuje u gradjenju i sprovodjenju sindikalne politike;
- da predlaže, bira i bude biran u sve sindikalne organe;
- da se obrazuje i osposobljava za sindikalne akcije, putem sindikalnih oblika obrazovanja;
- da bude stalno, potpuno i istinito informisan o svim pitanjima, koja se odnose na materijalni i socijalni položaj;
- da kontroliše rad i pokre
će inicijativu preko sindikalne organizacije za utvrdjivanje odgovornosti i izricanje odgovarajućih sankcija članovima organa na svim nivoima sindikalnog organizovanja ukoliko ne sprovede utvrdjenu sindikalnu politiku, stavove i odluke i ne pridržavaju se odredbi ovog Statuta.

Član sindikata ima i posebna prava kao što su:
- pravo na materijalnu pomo
ć iz Fonda solidarnosti;
- na korišenje sindikalnih objekata za odmor, klimatsko lije
čenje i oporavak;
- pomo
ć iz Štrajkačkog fonda za vrijeme štrajka;
- organizovanu i povoljnu nabavku osnovnih životnih namirnica i drugih roba široke potrošnje preko sindikalnih preduze
ća;
- na dobijanje sindikalnog kredita.
Sva prava iz prethodnog stava ovog
člana se odobravaju i koriste samo ako je član Sindikata plaćao članarinu.


Č
lan 10.

Obaveze člana sindikata su:
- da poštuje Statut ovog sindikata i Statut SSCG i ostala sindikalna akta i da djeluje u skladu sa njima;
- da aktivno u
čestvuje u sindikalnim akcijama;
- da redovno pla
ća članarinu i brine o njenom rasporedjivanju i trošenju.


Č
lan 11.

Članstvo u sindikatu prestaje:
- istupanjem
člana na osnovu pismene izjave;
- brisanjem iz evidencije zbog nepla
ćanja članarine tri mjeseca uzastopno;
- promjenom radnog statusa, odnosno prelaskom na rad u drugu organizaciju;
- isklju
čenjem kad član djeluje suprotno programu i Statutu, u slučaju da protivzakonito koristi povjerenu sindikalnu imovinu, kao i u slučaju da sprečava druge članove u aktivnostima koje vodi sindikat.
Odluku o isklju
čenju donosi sindikalna organizacija.

Član 12.

Član sindikata koji je isključen ima pravo žalbe nadležnom organu Sindikata trgovine i organima SSCG.
Prestankom
članstva prestaju sva prava i obaveze člana u odnosu na sindikat.

Član 13.

Član Sindikata koji je brisan iz evidencije, ili isključen iz članstva, može se, na vlastiti zahtjev, ili inicijativu sindikalne organizacije, ponovo učlaniti u Sindikat.
Odluku o ponovnom u
članjenju donosi sindikalna organizacija.

IV SINDIKALNA ORGANIZOVANOST

Sindikalna organizacija

Član 14.

Organizacija sindikata u privrednom društvu i drugim oblicima organizovanog rada (u daljem tekstu: sindikalna organizacija) je osnovni oblik sindikalnog organizovanja i rada.
Sindikalnu organizaciju može formirati najmanje pet zaposlenih.
Sindikalna organizacija sa pet članova bira samo predsjednika i blagajnika.
Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica koje se stiče danom upisa u odgovarajući registar državnog organa.
Ukoliko u privrednom društvu ili drugom obliku organizovanog rada djeluje više sindikalnih organizacija pravo na zaklju
čivanje kolektivnog ugovora i pregovaranje sa poslodavcem pripada registrovanoj sindikalnoj organizaciji sa najvećim brojem zaposlenih – članova.

Član 15.

U sindikalnoj organizaciji zbog prirode rada, specifičnosti radnog procesa i drugih potreba mogu se formirati sindikalne podružnice.
Unutrašnju organizovanost sindikalne organizacije na sindikalne podružnice uredjuju
članovi svake sindikalne organizacije svojim sindikalnim pravilima u skladu sa ovim Statutom i Statutom SS Crne Gore.


Č
lan 16.

Zadaci sindikalne organizacije su:
- donosi pravila o organizuaciji i načinu rada sindikalne organizacije;
- zaključuje kolektivni ugovor sa poslodavcem;
- pregovara sa poslodavcem o svim pitanjima za interese članstva;
- prati primjenu kolektivnog ugovora;
- brine o zaštiti na radu i uslovima rada;
- informiše članstvo o aktivnostima sindikata i Saveza sindikata;
- donosi odluku o udruživanju u sindikat;
- odlučuje i o drugim pitanjima iz djelokruga svoga rada

Organi sindikalne organizacije

Član 17

Organi sindikalne organizacije su:

1. Skupština
2. Izvršni odbor
3. Predsjednik
4. Nadzorni odbor

1. Skupština

Član 18.

Skupština je najviši organ Sindikalne organizacije. Skupštinu čine svi članovi sindikalne organizacije. Skupština se obavezno saziva najmanje jedanput godišnje. Prema potrebi može se sazvati i ranije na zahtjeve najmanje jedne trećine članstva, odnosno Izvršnog odbora .
Skupštinu sindikalne organizacije sa ve
ćim brojem članova i složenom unutrašnjom organizacijom mogu da čine njihovi predstavnici-(delegati). Odluku o broju predstavnika-(delegata) i druge kriterije donosi Izvršni odbor. Status delegata na Skupštini imaju članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, osim prava da odlučuju o radu i razrješenju organa čiji su članovi.
Skupština razmatra rezultate rada sindikalne organizacije, usvaja izvještaj o radu Izvršnog odbora, razmatra finansijski izvještaj Nadzornog odbora i izvještaj o radu predsjednika sindikalne organizacije, utvrdjuje pravce aktivnosti sindikalne organizacije, donosi pravila o organizovanju svoje sindikalne organizacije i vrši izbor Izvršnog odbora, predsjednika sindikalne organizacije i Nadzornog odbora.


Č
lan 19.

2. Izvršni odbor


Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine.
Izvršni odbor čini neparan broj članova,koje bira Skupština kao i povjerenici sindikalnih podružnica tamo gdje su one organizovane.
Predsjednik Sindikalne organizacije je istovremeno i predsjednik Izvršnog odbora.

Član 20.

Izvršni odbor, u ime članova svoje sindikalne organizacije, pregovara, zaključuje i prati realizaciju kolektivnog ugovora na nivou privrednog društva, pokreće inicijativu za njegove izmjene i dopune;
- zahtijeva od poslodavca - rukovodioca da zaposlene pravovremeno informiše o poslovanju na osnovu kojeg se može sagledati materijalni položaj i socijalni status zaposlenih;
- zahtijeva i obezbjedjuje da se u statutu privrednog društva utvrde obaveze nadležnih organa i organizacije prema inicijativama, stavovima i odlukama sindikata;
- obezbjedjuje uslove za redovno, potpuno i istinito informisanje zaposlenih, o pitanjima koja uti
ču na njihov materijalni i socijalni položaj i o sindikalnoj aktivnosti;
- donosi svoj program rada i podnosi
članstvu godišnji izvještaj o svom radu;
- obezbijedjuje pretpostavke da
članovi sindikata redovno plaćaju članarinu i da se sredstva sindikalne članarine, koja ostaju sindikalnoj organizaciji, troše namjenski i isključivo za sindikalne aktivnosti;
- bavi se i drugim pitanjima od interesa za
članstvo.


Član 21.

Izvršni odbor u svom djelovanju polazi od interesa članstva, stavova Skupštine, stavova sindikalne organizacije, organa sindikata djelatnosti i Saveza sindikata Crne Gore.
Svoje odluke, zakju
čke i stavove Izvršni odbor izgradjuje i donosi na osnovu predloga i mišljenja sindikalnog članstva.


Č
lan 22.

3. Predsjednik Sindikalne organizacije

Radom sindikalne organizacije rukovodi predsjednik sindikalne organizacije.
Radom sindikalne podružnice rukovodi povjerenik sindikalne podružnice.
Predsjednika sindikalne organizacije bira Skupština, tajnim glasanjem, izmedju više kandidata.


Č
lan 23.

Predsjednik Sindikalne organizacije: predstavlja i zastupa sindikalnu organizaciju, saziva sjednice i njima rukovodi i odgovoran je za sprovodjenje odluka i zaključaka organa sindikata; zastupa članove sindikalne organizacije u pregovorima sa poslodavcem, brine se za dosljedno ostvarivanje prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora i angažuje pomoć organa sindikata i Saveza u slučajevima povrede tih prava, brine o uslovima rada zaposlenih i zaštite na radu saradjujući sa nadležnim institucijama, obavlja i druge poslove saglasno Pravilima sindikalne organizacije ovog Statuta i Statuta Saveza sindikata.

Funkcija predsjednika sindikalne organizacije obavlja se po pravilu volonterski.
Funkcija predsjednika sindikalne organizacije može se obavljati i profesionalno. Odluku o profesionalnom obavljanju funkcije predsjednika donosi sindikalna organizacija, odnosno njena Skupština, a na osnovu kriterija koje donosi organ sindikata, u skladu sa opštim i granskim kolektivnim ugovorom.

4. Nadzorni odbor

Član 24

Nadzorni odbor sindikalne organizacije vrši nadzor nad korišćenjem finansijskih i drugih sredstava i o tome informiše sindikalnu organizaciju.
Sindikalna organizacija i Izvršni odbor dužni su da razmatraju izvještaje i zaklju
čke Nadzornog odbora.
Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Izvršnog odbora.


Č
lan 25.

Sindikalno organizovanje u opštini i regiji


Radi obezbjedjivanja jedinstvenog djelovanja i ostvarivanja specifi
čnih interesa sindikalnog članstva i njihovih sindikalnih organizacija na opštinskom i regionalnom nivou mogu se formirati sindikalni odbori.
Odluku o formiranju organa sindikata djelatnosti na opštinskom i regionalnom nivou donosi Republi
čki odbor ovog sindikata na osnovu izražene volje organizacija i stvarnih potreba za njihovo formiranje.
U ovim oblicima organizovanja izražavaju se, uskladjuju i ostvaruju i pojedina
čni i zajednički interesi članstva i njihovih organizacija, koordiniraju sindikalne aktivnosti na datom području.

V ORGANI SINDIKATA

Član 26.

Organi Sindikata su:
1. Kongres
2. Republi
čki odbor
3. Predsjednik
4. Nadzorni odbor

1. Kongres

Član 27.

Kongres je najvići organ Sindikata.
Kongres čine predsjednici sindikalnih organizacija i izabrani predstavnici (delegati) sindikalnih organizacija. Status delegata na Kongresu imaju članovi Republičkog i Nadzornog odbora, bez prava da odlučuju i glasaju o izvještaju o radu i razrješenju organa čiji su članovi.
Kongres se održava po pravilu svake pete godine. Kongres se može, prema potrebi, sazvati i ranije, na zahtjev jedne trećine članstva, odnosno Republičkog odbora.
Odluku o sazivanju, kriterije za izbor delegata i njihov broj utvrdjuje Republički odbor sindikata.
Kongres razmatra i usvaja izvještaj o radu Republičkog i Nadzornog odbora, utvrdjuje pravce aktivnosti za period izmedju dva Kongresa, usvaja Statut Sindikata i njegove izmjene i dopune, bira predsjednika Republičkog odbora, vrši izbor članova Nadzornog odbora, verifikuje izbor članova Republičkog odbora, donosi Poslovnik o radu, razmatra i druga pitanja od značaja za rad Sindikata.


2. Republički odbor

Član 28.

Republički odbor je najviši organ Sindikata izmedju dva Kongresa.

Članove Republičkog odbora Sindikata čine predsjednici većih sindikalnih organizacija.
Broj i strukturu sastava utvrdjuje Republički odbor Sindikata.

Mandat članova Republičkog odbora Sindikata traje pet godina.
Članovi Republičkog odbora Sindikata mogu biti ponovo izabrani ukoliko su svojim radom u toku trajanja mandata stekli povjerenje uspješnošću svoga djelovanja.
Član ovog organa, kao i bilo kog drugog sindikalnog organa, može prije isteka mandata biti zamijenjen ukoliko ne pokazuje rezultate u svom radu na sindikalnim pitanjima, a odluku o tome donosi Republički odbor.

Član 29.

Republički odbor:
- usvaja Predlog statuta;
- vrši izmjene i dopune Statuta u periodu izmedju dva Kongresa,
- priprema i predlaže Kongresu Izvještaj o radu

- iz svog sastava, bira Predsjedništvo;
- iz reda sindikalnih aktivista, naučnih i stručnih radnika može imenovati sekretara odbora, koji po ovlašćenju predsjednika sindikata obavlja sručne, organizacione i druge poslove;
- donosi odluku o volonterskom ili profesionalnom na
činu obavljanja funkcije predsjednika Sindikata i nadoknadu za taj rad;
- donosi odluku o udruživanju u Savez sindikata Crne Gore;
- donosi Poslovnik o svom radu i druga akta.

Član 30.

Radi ostvarivanja funkcije Sindikata, Republički odbor:
- utvrdjuje zajedni
čke interese i koordinira aktivnosti za njihovo ostvarivanje;
- utvrdjuje zajedni
čke osnove za pregovaranje i opunomoćuje predstavnike za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora;
- u
čestvuje u organizovanju javne rasprave o zakonskim predlozima od interesa za zaposlene ovog sindikata;
- organizuje zajedni
čke akcije solidarnosti kojima se rješavaju socijalna pitanja zaposlenih;
- podsti
če i razvija sindikalni rad u svim oblicima organizovanja i djelovanja Sindikata;
- brine o stru
čnim kadrovskim i drugim pitanjima bitnim za rad i djelatnost sindikata;
- brine o radno-pravnoj zaštiti, materijalnoj i socijalnoj sigurnosti zaposlenih za
čijim radom je prestala potreba sprovodjenjem programa racionalizacije i reorganizacije privrednog društva;
- bori se za stvaranje jednakih uslova rada i materijalni i socijalni položaj zaposlenih;
- vodi akcije za redovno i sveobuhvatno sindikalno u
članjivanje, naplatu sindikalne članarine i vodi politiku namjenske upotrebe sindikalnih sredstava;
- organizuje razne oblike sindikalne borbe za ostvarivanje ustavom i konvencijama zagarantovanih prava zaposlenih sve do organizovanja generalnog štrajka;
- donosi odluku o stupanju u štrajk povodom opravdanih zahtjeva zaposlenih u skladu sa zakonom;
- razvija i unapredjuje sindikalnu saradnju sa srodnim i drugim sindikatima na nivou naše države, u
čestvuje u medjudržavnoj saradnji, a uključuje se i u medjunarodnu saradnju;
- obavlja i druge poslove od interesa za
članstvo organizacije ovog sindikata.
Sindikat u skladu sa izraženom voljom i iskazanom interesu drugih srodnih granskih sindikata obrazuje grupaciju sindikata, smatraju
ći da zajedničkim djelovanjem mogu unaprijediti socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i ugovaranje uz međusobno uvažavanje svih statutarnih i programskih opredjeljenja.


Član 31.

U cilju ostvarivanja opravdanih zahtjeva svojih članova, koji se nijesu mogli riješiti redovnim putem, Republički odbor sindikata može u skladu sa Zakonom i Pravilima o štrajku, organizovati bojkote, proteste i druge oblike sindikalne borbe.

Član 32.

Predsjedništvo

Radi efikasnijeg ostvarivanja svojih funkcija Republički odbor može obrazovat predsjedništvo kao izvršno-operativni organ.
Predsjedništvo ima 5
članova.
Predsjednik Sindikata je po funkciji
član Predsjedništva.
Republi
čki odbor može imenovati potpredsjednike i sekretara Odbora.

Član 33.

Zadaci Predsjedništva su:
- sprovodjenje odluka Kongresa i Republičkog odbora;
- priprema predloge odluka i akata za sjednice Republičkog odbora;
- oganizuje istraživanja o ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima položaja članova;
- koordinira aktivnosti organizacija i organa sindikata;
- obezbjedjuje obavljanje administrativno-tehničkih i finansijskih poslova za potrebe sindikata;
- obavlja i druge poslove, koje mu povjeri Odbor.

3. Predsjednik

Član 34.

Predsjednika Sindikata bira Kongres, tajnim glasanjem izmedju više kandidata.
Kandidat za predsjednika mora biti sindikalni aktivista koji se dokazao u dosadašnjem radu i predložen najmanje od tri sindikalne organizacije.
Odluku o tome kako će se obavljati funkcija predsjednika – profesionalno ili volonterski, donosi Republički odbor u sporazumu sa kandidatom, odnosno organizacijom u kojoj je kandidat zaposlen, obezbjedjujući nakon isteka funkcije povratak na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti.
Mandat predsjednika traje
pet godina.
Predsjednik ne mora biti u isto vrijeme i sindikalni povjerenik u organizaciji.
U slu
čaju bolesti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik.

Član 35.

Predsjednik Sindikata

- predstavlja i zastupa Sindikat;
- zastupa interese
članstva ovog sindikata pred Državnim organima i institucijama;
- saziva sjednice i rukovodi radom Republičkog odbora i njegovog Predsjedništva;
- izvršava odluke i zaklju
čke odbora i snosi odgovornost za nesprovodjenje;
- nalogodavac je za trošenje sredstava sa ra
čuna Sindikata;
- vrši i druge poslove.

4. Nadzorni odbor

Član 36.

Nadzorni odbor Sindikata ima 3 člana, po pravilu iz različitih organizacija.
Mandat
članova Nadzornog odbora traje pet godina.
Nadzorni odbor vrši kontrolu nad ostvarivanje i koriš
ćenje sindikalne članarine i drugih finansijskih sredstava.
Svoje nalaze - izvještaje podnosi Skupštini, odnosno Republičkom odboru sindikata, radi uvida i otklanjanja eventualnih nepravilnosti.

VI ODNOSI I ODLUČIVANJE U SINDIKATU


Član 37.

Osnovni uslov za odlučivanje u sindikalnim organizacijama i sindikatu je demokratski izražena volja i interes članstva.
Organi sindikalnih organizacija i sindikata mogu punovažno raditi ako prisustvuje ve
ćina ukupnog broja članova, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni većina ukupnog broja prisutnih članova organa.
Svi organi sindikata su obavezni da prije donošenja odluke, stavova i zaklju
čaka o najvitalnijim pitanjima svog djelovanja i o dokumentima programskog karaktera organizuju javnu raspravu medju članstvom.
Odluke se donose javnim glasanjem, ukoliko ovim Statutom i Statutom Saveza nije druga
čije uredjeno.

VI-a IZBORI

Član 37-a

Izbori, ostavka i kooptiranje, suspenzija i opoziv članova i nosioca funkcija sindikata vrše se shodno odredbama člana 29-32 Statuta Crne Gore.

VII KADROVSKA POLITIKA

Član 38.

Sindikat je nezavisan u vodjenju svoje kadrovske politike.
Član sindikata ima pravo da predlaže i bira, bude predložen i biran na sve funkcije u sindikatu i SS Crne Gore.

VIII MATERIJALNA OSNOVA ZA RAD SINDIKATA

Član 39.

Materijalnu osnovu za rad i funkcije sindikata čine sredstva od sindikalne članarine i drugih izvora.
Članarina se uplaćuje u sindikalnoj organizaciji mjesečno, putem isplatne liste u visini od 1% zarade. Raspodjela prikupljene članarine vrši se u proporcijama koje su utvrdjene Statutom Saveza sindikata Crne Gore-
Sindikalna organizacija može utvrditi i veći procenat iznosa sindikalne članarine, s tim da dijelom iznad 1% samostalno raspolaže.
Upotreba sindikalne
članarine se strogo namjenski koristi na osnovu Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju Saveza.

IX I N F O R M I S A NJ E

Član 40.

Sve sindikalne organizacije i organi sindikata djeluju javno i dužni su da o svom radu obezbijede pravovremeno, istinito i potpuno informisanje članstva.

Član 41.

Sindikat je pravno lice i ima svoj pečat i amblem.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst: "Savez sindikata Crne Gore, Sindikat trgovine Crne Gore"- Podgorica.
Amblem SS Crne Gore je istovremeno i amblem ovog Sindikata.
Sjedište Sindikata je u Podgorici, Ulica Novaka Miloševa br. 29/I
II.

X STRUČNA SLUŽBA

Član 42.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe sindikata može vršiti Stručna služba SS Crne Gore.
Na Stru
čnu službu se ne mogu prenositi prava i ovlašćenja i odgovornosti organa ovog Sindikata.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Sindikalne organizacije dužne su da u roku od šest mjeseciod dana objavljivanja Statuta Saveza sindikata Crne Gore usklade svoja pravila i druga akta sa istim i ovim Statutom.
Tuma
čenje ovog Statuta daje Republički odbor.Izmjene i dopune Statuta između dva Kongresa može vršiti Republički odbor.
Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku kojim je i donesen.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja na Kongresu.Napomena
: Ovaj Statut je usvojen na I Kongresu Sindikata trgovine Crne Gore,održanom novembra 2002.godine,u Podgorici.Izmjene i dopune ovog Statuta - usklađene sa Statutom Saveza Sindikata Crne Gore,objavljenog u Službenom listu CG, br.26, od 18.04.2008. godine, Republički odbor Sindikata Trgovine je usvojio na sjednici održanoj dana 21.11. 2009.godine.


SINDIKAT TRGOVINE CRNE GORE
PREDSJEDNICA,
Sonja Knežević
Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni