Sindikat trgovine Crne Gore


Idi na sadržaj

ANKETA

ANKETA

Sindikat trgovine Crne Gore želi znati na koje poteškoće nailazite u svom radu.Dali poslodavci krše zakon kada je vaš rad u pitanju.Dali ispunjavaju svoje obaveze prema vama kako je to zakonom definsiano.Dali radite nedjeljom, državnim i vjerski praznicima.Anketa nam pomaže da otkolonimo moguće propuste vaših poslodavaca u vašem radu,kako bi preduzeli određene aktivnosti prema Državnim organima za rješavanje istih.Vaši podaci ostaju poznati samo nama tako da nećete imati mogućih neugodnosti na poslu.

1.Dali ste član sindikata:
2.Dali postoji sindikat kod vašeg poslodavca:
4.Radite li vi nedjeljom:
5.Ako radite nedeljom primate li nadoknadu za taj rad:
7.Dali rado radite nedjeljom:
10.Dali radnja gdje radite radi za vrijeme državnih i vjerskih praznika:
11.Radite li vi za vrijeme državnih i vjerskih praznika:

ODSUSTVO ZA VRIJEME DRŽAVNIH I VJERSKIH PRAZNIKA

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu sa zakonom.
Zakonu o državnim i drugim praznicima daje mogućnost poslodavcima da za vrijeme državnih i vjerskih praznika nihovi objekti rade, što oni maksimalno koriste.Sindikat trgovine će nastojati da se to ispravi i zakonski definiše koji i kolko objekata je neophodno da radi za vrijeme praznika.

PUNO RADNO VRIJEME

Puno radno vrijeme iznosi 40 časova u radnoj nedelji.

ODMOR U TOKU RADA-PAUZA

Zaposleni koji radi puno radno vrijeme ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 30 minuta.

DNEVNI ODMOR

Zaposleni ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

NEDJELJNI ODMOR

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.Nedjeljni odmor se po pravilu koristi nedjeljom.

GODIŠNJI ODMOR
Zaposleni ima pravo na godišnji odmor,od najmanje 18 radnih dana.Zaposleni koji krivicom poslodavca nije iskoristio godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora ima pravo na naknadu štete.Pored zakonom utvrđenog minimuma, godišnji odmor se može se uvećati i po osnovu uslova rada, doprinosa u radu i drugih kriterijuma utvrđenih granskim, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca.


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni